Publicaties

|Publicaties
Publicaties 2020-06-03T08:14:53+00:00

Publicaties

Rapport en factsheet (29 mei 2020)
Evaluatie mentoring Rotterdamse Douwers
door Laura van der Meijde, Gert-Jan Meerkerk, Margriet Lenkens en Gera Nagelhout

In dit onderzoek evalueren we het mentorproject Rotterdamse Douwers. Dit project koppelt mentoren aan jongeren in Rotterdam met het doel zelfredzaamheid en eigen draagkracht van de jongeren te vergroten. We bekeken de ontwikkeling van problematiek, zelfredzaamheid en draagkracht van 59 jongeren die deelnamen aan het mentorproject Rotterdamse Douwers. Daarnaast onderzochten we de percepties en ervaringen van 62 mentoren over de invloed van mentoring. We namen op drie verschillende momenten vragenlijsten af. Er was geen controlegroep en slechts een kleine groep van 24 jongeren en 21 mentoren vulden alle drie de vragenlijsten in. De resultaten laten zien dat de jongeren gedurende het mentorproject een aantal positieve ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Zo lijken de jongeren meer zelfredzaam op het gebied van financiën en middelengebruik; het percentage jongeren dat aangeeft inkomensafhankelijk te zijn van een uitkering is gedurende de mentoring duidelijk gedaald. Hoewel ons onderzoeksdesign het niet mogelijk maakte om te toetsen of de ontwikkeling van de jongeren tijdens het mentorproject ook daadwerkelijk veroorzaakt is door de ondersteuning van de mentor, wijzen de resultaten in de richting dat het inzetten van mentoren een passende maatregel kan zijn voor het versterken van zelfredzaamheid onder kwetsbare jongeren in Rotterdam.
Link naar rapport en factsheet

Opinie-artikel (19 november 2019)
De ervaringsdeskundige 2.0: Menselijkheid en hoop in de jeugdhulpverlening van de toekomst
door Margriet Lenkens
In het novembernummer van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek houdt Margriet Lenkens een pleidooi voor meer waardering en professionalisering voor de ervaringsdeskundige in de jeugdhulpverlening. Voor jongeren met bepaalde problematiek kan het prettig zijn om ondersteuning te krijgen van iemand die vergelijkbare gebeurtenissen heeft meegemaakt. De afgelopen jaren worden in dat kader steeds vaker ervaringsdeskundigen ingezet. Deze groei kent vooralsnog geen stop, wat vooral te verklaren is doordat ervaringskennis, naast praktijkkennis en wetenschappelijke kennis, steeds meer op waarde wordt geschat. Maar wat zijn de mogelijkheden en de beperkingen van deze vorm van ondersteuning? In dit artikel wordt besproken hoe onder andere herkenning, neutraliteit, empathie en gelijkwaardigheid in de relatie tussen cliënt en ervaringsdeskundige ervoor kunnen zorgen dat ervaringsdeskundigheid meerwaarde heeft. Tegelijkertijd moet er de komende jaren nog veel aandacht zijn voor opleiding, onderzoek en draagvlak om te zorgen voor succesvolle implementatie – en meer positieve effecten voor jongeren. Interesse in (de inhoud van) dit artikel? Neem dan contact op met Margriet Lenkens.

Wetenschappelijk artikel (25 september 2019)
An Examination of the Role of Mentees’ Social Skills and Relationship Quality in a School‐Based Mentoring Program
door Loïs Schenk, Miranda Sentse, Margriet Lenkens, Gera E. Nagelhout, Godfried Engbersen, Sabine Severiens
Onderzoek naar mentoring voor jongeren benadrukt het belang van relatiekwaliteit tussen mentor en mentee; mentoring resulteert in meer positieve resultaten wanneer de mentee de relatie als bevredigend en betrouwbaar beschouwt. Onderzoek naar relatiekwaliteit laat zien dat sociale vaardigheden belangrijk zijn voor het opbouwen van nieuwe relaties. Hoewel het vergroten van sociale vaardigheden vaak één van de hoofddoelen van mentoring is, is er weinig bekend over het belang van sociale vaardigheden voor relatiekwaliteit in mentoring voor jongeren. In deze studie hebben we onderzocht of de sociale vaardigheden voorafgaand aan de interventie gerelateerd waren aan de relatie tussen mentor en mentee, en op zijn beurt of de kwaliteit van de relatie verband hield met sociale vaardigheden na de interventie. We hebben bovendien mogelijke geslachts- en leeftijdsverschillen in deze associaties onderzocht. Gegevens werden gebruikt uit een longitudinale studie die de relatiekwaliteit en sociale vaardigheden onderzocht voor en na een semester van mentoring van 390 middelbare scholieren in een mentorprogramma op school. De resultaten lieten zien dat relatiekwaliteit positief was geassocieerd met sociale vaardigheden na de interventie. Alleen voor jonge mentees waren sociale vaardigheden voor de interventie geassocieerd met een betere relatiekwaliteit. Bovendien medieerde relatiekwaliteit alleen voor jonge mentees de associatie tussen sociale vaardigheden vóór en na de interventie.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ajcp.12397

Wetenschappelijk artikel (18 mei 2019)
Experiential peer support and its effects on desistance from delinquent behavior: Protocol paper for a systematic realist literature review
door Margriet Lenkens, Frank van Lenthe, Loïs Schenk, Tessa Magnée, Miranda Sentse, Sabine Severiens, Godfried Engbersen, Gera Nagelhout
Experiential peers are increasingly involved in the development and delivery of interventions for individuals who are engaged in delinquent behavior. Experiential peer support, which is the provision of support to an individual engaged in delinquent behavior by someone who has previously also practiced such behavior, is one such application. Little is known, however, about its effects on desistance, or the mechanisms that explain these effects. On the basis of theoretical papers, program descriptions, and interviews with experts, we developed an initial program theory. We propose seven mechanisms that might play a role in the (potential) effects of support by experiential peers: (1) empathy and acceptance, (2) social learning, (3) social bonding, (4) social control, (5) narrative and identity formation, (6) hope and perspective, and (7) translation and connection. In addition, in this protocol paper, we describe the methods of a systematic realist literature review that will be conducted in order to investigate the evidence base for this program theory.
https://systematicreviewsjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13643-019-1036-2

Wetenschappelijk artikel (8 mei 2019)
“I Need to Do This on My Own” Resilience and Self-Reliance in Urban At-Risk Youths
door Margriet Lenkens, Gerda Rodenburg, Loïs Schenk, Gera Nagelhout, Frank van Lenthe, Godfried Engbersen, Miranda Sentse, Sabine Severiens, Dike Van De Mheen
This qualitative study investigates urban at-risk youths’ perspectives on their multiproblem situations and explores their needs for support. Semi-structured interviews were conducted with 23 at-risk youths with varied (externalizing) problems and risk factors. The data analysis was carried out using an inductive thematic approach. Four main themes emerged: desistance from delinquent behavior, need for self-reliance, negative experiences in social relationships and need for support. The participants indicated a strong need to be(come) self-reliant, which was visible in their statements on independence, coping with problems and reluctance to seek or accept help, also regarding desistance from crime. For some, this need for self-reliance seemed to be accompanied by distrust of others, which appeared related to previous negative experiences in social interactions. The participants seemed more open to support coming from someone with similar characteristics or experiences. The findings suggest that in helping at-risk youths, a delicate balance should be sought between stimulating autonomy and providing the necessary resources for support. A focus on strengthening factors that foster resilience is recommended. Future research could investigate the possible benefits of perceived similarity between youths and their care providers.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01639625.2019.1614140

Factsheet (2 mei 2019)
Big Brothers Big Sisters of Rotterdam
door Margriet Lenkens, Loïs Schenk
Het Erasmus Urban Youth Lab deed in 2017 onderzoek naar het community-based mentorprogramma van Big Brothers Big Sisters of Rotterdam (BBBS). Binnen dit programma spreken vrijwillige mentoren (Bigs) op wekelijkse basis af met hun mentees (Littles) om iets leuks te ondernemen. Bij dit programma gaat het om de persoonlijke aandacht voor het kind, de verbreding van zijn of haar horizon en gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf te halen (bron: BBBS). Het programma is bedoeld voor kwetsbare kinderen van 5 tot 18 jaar. Voor ons onderzoek hebben we ons gericht op Littles van 12 tot 18 jaar. Deze factsheet is een verzameling van een aantal belangrijke bevindingen en aanbevelingen.
Link naar factsheet

Factsheet (25 juni 2018)
Mentoring van jongeren: werkzame elementen
door Loïs Schenk, Margriet Lenkens, Gera Nagelhout
In deze factsheet geven we een overzicht van werkzame elementen van mentoring van jongeren, gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en ervaringskennis. Mentoring is een vorm van persoonlijke begeleiding die zich kenmerkt door een één-op-één relatie tussen mentor en mentee, waarbij de ontwikkeling van de mentee centraal staat. Mentoring lijkt positieve effecten te hebben op bijvoorbeeld meer aanwezigheid en een betere houding op school, minder alcohol- en drugsgebruik en minder delinquent gedrag. Het opbouwen van een vertrouwensband tussen mentor en jongere is cruciaal. Deze factsheet is gemaakt door het Erasmus Urban Youth Lab. Dit is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en onderzoeksinstituut IVO. Vanuit het onderzoeksproject ‘Vulnerable Youth in Major Cities’ onderzoeken we onder andere de werkzaamheid van en ervaringen met mentoring.
Link naar Factsheet

Wetenschappelijk artikel (15 juni 2018)
At-risk youths’ self-sufficiency: The role of social capital and help-seeking orientation
door Loïs Schenk, Miranda Sentse, Margriet Lenkens, Godfried Engbersen, Dike van de Mheen, Gera Nagelhout, Sabine Severiens
We hebben interviews afgenomen bij 22 risicojongeren tussen de 15 en 25 jaar in Rotterdam, om meer zicht te krijgen op hoe zij denken over het zoeken van hulp en hun sociaal kapitaal. De oriëntatie van jongeren wat betreft het zoeken van hulp, en de aanwezigheid van bonding en bridging sociaal kapitaal, zijn belangrijke factoren in zelfredzaamheid van risicojongeren. Jongeren vonden het belangrijk om zo zelfstandig mogelijk te zijn en weinig jongeren hadden een positieve oriëntatie wat betreft het zoeken van hulp. Jongeren voelden zich weleens bezwaard om hun naaste omgeving (bonding sociaal kapitaal) om hulp te vragen, maar gaven ook aan steun te ervaren van mensen uit hun (bredere) familie. Steun van mensen buiten hun naaste omgeving (bridging sociaal kapitaal) kwam vooral van professionals en dan ging het vaak om instrumentele en informationele steun. Jongeren vinden het belangrijk dat diegene die hen van deze steun voorziet, bepaalde overeenkomsten met hen heeft.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740918301026