Over ons

|Over ons
Over ons 2019-12-16T09:26:39+00:00

Het Erasmus Urban Youth Lab (EUYL) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeksinstituut IVO en het Erasmus Medisch Centrum. EUYL wil graag bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van kwetsbare jongeren in een grootstedelijke omgeving. Daarnaast wil EUYL een bijdrage leveren aan de toepassing van die kennis door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dit doet EUYL door zelf kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren bij projecten die zich richten op deze doelgroep. Tot slot probeert EUYL onderzoek naar jongeren in de stad samen te brengen en de krachten te bundelen.

SABINE SEVERIENS

Prof. Dr. Sabine Severiens is hoogleraar Onderwijswetenschappen (in het bijzonder onderwijs en diversiteit) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het belangrijkste thema in haar werk is onderwijsongelijkheid. Hierbij richt ze zich bijvoorbeeld op lesgeven in diverse klassen en het versterken van professionele capaciteit. Meer recentelijk doet ze verschillende projecten op het gebied van mentoring en grootstedelijk talent. Ze geeft onderwijs in de bachelor en master Onderwijswetenschappen en begeleidt een groep promovendi op haar onderzoeksthema. Daarnaast is ze de wetenschappelijk trekker van de Kenniswerkplaats Rotterdams talent, een expertisenetwerk waarin de gemeente en de universiteit samenwerken aan de kwaliteit van het Rotterdamse onderwijs.

GODFRIED ENGBERSEN

Prof. Dr. Godfried Engbersen is hoogleraar algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zijn expertise is verdeling van maatschappelijke kansen in relatie tot de werking van de verzorgingsstaat. Prof. Dr. Godfried Engbersen is hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij geeft op de Erasmus Universiteit leiding aan de onderzoeksgroep Citizenship, Migration & the City (CIMIC). Kernthema’s in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid, internationale migratie, en grootstedelijke sociale problemen. Van 1993 tot 1998 was hij hoogleraar Verzorgingsstaat en Sociale Ongelijkheid aan de Universiteit Utrecht. In de lente van 1996 was hij visiting professor bij het Centre for Western European Studies aan de University of California, Berkeley. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

FRANK VAN LENTHE

Prof. Dr. Frank J. van Lenthe is hoogleraar Sociale Epidemiologie aan de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC in Rotterdam. Zijn onderzoek richt zich op de oorzaken van (het ontstaan van) sociaaleconomische verschillen in gezondheid en gezond gedrag, en het verkleinen van deze achterstanden. Specifieke aandacht richt hij op de rol van de leefomgeving op gezondheid, gezond gedrag en mentaal welzijn en gezondheidsverschillen in deze uitkomsten. Hij is eveneens buitengewoon hoogleraar “Spatial Diversity and Inequality of Urban Health” aan de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

MARGRIET LENKENS

Margriet Lenkens, MSc, is werkzaam bij onderzoeksbureau IVO en is sinds 2015 als promovendus betrokken bij onderzoek naar kwetsbare jongeren in de grote stad. Binnen haar onderzoek kijkt ze of jongeren gebaat zijn bij mentoring en welke rol ervaren gelijkenissen tussen jongere en mentor en ervaringsdeskundigheid van de mentor spelen in de kwaliteit van de relatie. Vanuit haar achtergrond als forensisch orthopedagoog is ze met name geïnteresseerd in jongeren die delinquent gedrag vertonen. In haar onderzoek vindt ze het belangrijk om kwalitatieve en kwantitatieve methoden te combineren. Ook probeert ze vernieuwende methoden in te zetten om het perspectief van jongeren zelf in beeld te brengen.

LOïS SCHENK

Loïs Schenk, MSc, is in 2012 afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht in Jeugdstudies. Haar professionele interesse heeft het bestuderen van jeugdvraagstukken vanuit meerdere disciplines (sociologisch, pedagogisch, psychologisch). Sinds 2015 is ze werkzaam als promovendus aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Ze richt zich in haar onderzoek naar kwetsbare jongeren vooral op sociale relaties van jongeren in grootstedelijke context. Daarbij onderzoekt ze de rol die verschillende mensen kunnen spelen in het bieden en ontvangen van sociale en praktische steun. Ze hoopt een brug te slaan tussen wetenschappelijke inzichten en de dagelijkse praktijk van Rotterdamse jongeren en hun omgeving.

MIRANDA SENTSE

Dr. Miranda Sentse is universitair docent criminologie aan Universiteit Leiden (Instituut voor Strafrecht en Criminologie). Met een master in pedagogische wetenschappen en gepromoveerd in de sociologie is haar onderzoek sterk interdisciplinair van aard. Ze focust in haar onderzoek op het sociale netwerk en iemands sociale positie als voorspellers van problematisch gedrag, waaronder pesten, delinquentie en crimineel gedrag. Haar expertise is invloed van leeftijdgenoten, multilevel analyse en kwantitatieve sociale netwerk analyse.

GERA NAGELHOUT

Prof. Gera Nagelhout is Chief Science Officer van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving (IVO) en hoogleraar bij de Universiteit Maastricht bij de afdeling Gezondheidsbevordering. Ze is opgeleid als communicatiewetenschapper en gepromoveerd in de gezondheidswetenschappen. Haar onderzoek richt zich op gezondheid en welzijn van mensen met een lagere sociaaleconomische positie, bijvoorbeeld middelengebruik bij mensen met een lage sociaaleconomische positie, mentoring voor risicojongeren en leefstijlverandering en netwerkversterking bij multiprobleemgezinnen. Ze heeft ervaring met veel verschillende typen onderzoek (o.a. vragenlijstonderzoek, gerandomiseerde gecontroleerde trials, inhoudsanalyses en kwalitatieve interviews) en vindt het belangrijk om verschillende methoden met elkaar te combineren om een onderwerp van meerdere kanten te belichten.