Onderzoek

|Onderzoek
Onderzoek 2019-03-04T17:08:44+00:00

Het Erasmus Urban Youth Lab (EUYL) is een samenwerkingsverband tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, onderzoeksinstituut IVO en het Erasmus Medisch Centrum. EUYL wil graag bijdragen aan kennisontwikkeling op het gebied van kwetsbare jongeren in een grootstedelijke omgeving. Daarnaast wil EUYL een bijdrage leveren aan de toepassing van die kennis door wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden. Dit doet EUYL door zelf kwantitatief en kwalitatief onderzoek uit te voeren bij projecten die zich richten op deze doelgroep. Tot slot probeert EUYL onderzoek naar jongeren in de stad samen te brengen en de krachten te bundelen.

Vanuit het Erasmus Urban Youth Lab worden verschillende wetenschappelijke studies gedaan naar jongeren in de stad. Hieronder staan de huidige studies beschreven.

Vulnerable Youth in Major Cities

Beschrijving

Een deel van de jongeren die opgroeien in Rotterdam krijgt te maken met problemen, bijvoorbeeld psychosociale problemen, financiële problemen, relatieproblemen, huisvestingsproblemen en/of problematisch middelengebruik. Om te voorkomen dat deze kwetsbare jongeren sociaal uitgesloten raken (uitvallen uit het onderwijs, werkloos raken, in het criminele circuit terechtkomen) en niet (kunnen) participeren in de maatschappij, verdienen zij ondersteuning. In dit project doen we een proces- en effectevaluatie van een mentoring-aanpak bij deze jongeren.

Looptijd
2015-2020

Partners
Onderzoeksinstituut IVO en Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie
Loïs Schenk: l.schenk@essb.eur.nl
Margriet Lenkens: lenkens@ivo.nl

PACT-Partnership Achieving Communities Tackling Early School Leaving

Beschrijving
De Europese Unie wil vroegtijdig schoolverlaten onder 18-24-jarigen verlagen naar 10% in de gehele EU. In dit project wordt een mentorprogramma ontwikkeld waarbij getalenteerde jongeren in risicosituaties een andere jongere als mentor krijgen. Ouders en de gemeenschap worden bij het programma betrokken om het welzijn rondom de scholen te verbeteren.

Looptijd
2017-2020

Partners
Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Gemeente Oslo (Noorwegen), Gemeente Riga (Letland)

Meer informatie
Sabine Severiens: severiens@essb.eur.nl

Evaluatie mentoring ‘Rotterdamse Douwers’

Beschrijving
Mentorproject Rotterdam is in december 2017 met schrijver en columnist Ernest van der Kwast de Rotterdamse Douwers gestart. Een groep Rotterdammers, veelal uit het zakenleven, die mentor willen zijn voor kwetsbare jongeren in Rotterdam in de leeftijd van 18 tot 26 jaar. De gemeente Rotterdam wil graag dat onderzocht wordt hoe effectief dit mentorproject is en wat er nog verbeterd kan worden. Het doel van dit project is om dit inzicht te bieden en bij te dragen aan het verbeteren van de aansluiting tussen kwetsbare jongeren en hun omgeving.

Looptijd
2018-2020

Partners
Onderzoeksinstituut IVO, Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie
Gera Nagelhout: nagelhout@ivo.nl

In Search of Trust: understanding and improving youth-police interactions in contemporary ‘superdiverse’ societies

Beschrijving
Jongeren kunnen te maken krijgen met een stigmatiserende en negatieve bejegening door de politie. Dit komt echter deels doordat zij zelf soms bejegeningsstijlen hanteren die tot wederzijdse spanningen kunnen leiden, waardoor zij eerder in aanraking komen met het strafrechtssysteem. In dit project onderzoeken we de invloed van diverse psychologische en situationele kenmerken op vertrouwen, wantrouwen en ervaren discriminatie in interacties tussen jongeren en de politie.

Looptijd
2018-2021

Partners
Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie
Arjen Leerkes: leerkes@essb.eur.nl

Mentoring Urban Talent

Beschrijving
Een aantal VWO en gymnasia in Rotterdam en Amsterdam vragen aandacht voor het relatief grote percentage leerlingen met een lage sociaaleconomische status en/of migratie achtergrond dat in de derde of vierde klas afstroomt naar een lager onderwijstype. De scholen zien dit als een verlies aan grootstedelijk talent, en vanuit een social justice perspectief zou alles gedaan moeten worden om deze leerlingen te behouden voor de onderwijstypes die toeleiden naar de universiteit. Het huidige voorstel wil bijdragen aan het behoud van grootstedelijk talent door 1) het probleem van afstroom nader te onderzoeken en 2) de effecten van een interventie op het gebied van student-leerling mentoring te onderzoeken.

Looptijd
2018-2021

Partners
Erasmus Universiteit Rotterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Stichting Studentmentoren Rotterdam

Meer informatie
Sabine Severiens: severiens@essb.eur.nl

Evaluatie “Talentenklassen”

Beschrijving
De Talentenklassen is een project dat in 2013 door Sezer in samenwerking met vier middelbare scholen in Rotterdam is opgezet. De Talentenklassen hebben als doel om kinderen die de potentie hebben om naar de havo of het vwo te gaan, maar waarvoor dit van huis uit niet vanzelfsprekend is, in groep 8 te ondersteunen in hun overgang naar het voortgezet onderwijs. Op dit moment verzorgen vijf middelbare scholen in samenwerking met Sezer wekelijkse lessen voor de leerlingen, oudertrainingen en culturele uitjes. Het doel van het dit onderzoeksproject is om de effectiviteit van de Talentenklassen te onderzoeken.

Looptijd
2018-2023

Partners
Sezer, het Marnix Gymnasium, het Erasmiaans Gymnasium, het Melanchton Schiebroek, OSG Hugo de Groot en het Lyceum Kralingen, Erasmus Universiteit Rotterdam

Meer informatie
Sabine Severiens: severiens@essb.eur.nl